Uitnodiging ALV 9 september 2021 - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws
van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Uitnodiging ALV

Geachte leden,
In de vorige Info hebben wij u uitgenodigd voor de leden vergadering op 8 september, maar deze is verschoven naar donderdag 9 september
om 14.00 uur in de Brug, Schuilenburgerweg 2, Amersfoort.

Dit is een bijzondere vergadering omdat we door de corona 3 ALV’s moeten doen in één keer.

Agenda:
1. Opening
2. Herdenking gestorvenen
3. Welkom nieuwe leden
4. Jaarverslag 2019, Jaarrekening en kascommissie 2019
   Jaarverslag 2020, Jaarrekening en kascommissie 2020
   Begroting 2021, Begroting 2022
5. Benoeming nieuwe kascommissie
6. Afscheid bestuursleden Giel van der Speld, Rita de Beurs en Noëlle
Sanders
7. Benoeming nieuwe bestuursleden Martin Palte en Wytse Wieringa

Korte pauze

8. Werkplan
9. Beleidsplan

Pauze

Lezing Milou v/d Boom over over ’Financieel veilig ouder worden’
en het nut van een levenstestament.
In verband met de Corona maatregelen vragen wij u om u vóór
1 september aan te melden als u wilt komen voor de vergadering.

Met vriendelijke groet
namens Bestuur KBO/Amersfoort Nijkerk
Margreeth Sjamaar, secretaris
margreeth.sjamaar@hetnet.nl - Tel. 033 4723570

Onderstaand artikel dient als opmaat naar punt 8 en 9
van de vergadering

Op weg naar een toekomst met de KBO

De statuten van de KBO- Amersfoort-Nijkerk omschrijven de operationele doelstelling van de vereniging als volgt:
“De afdeling is een organisatie van en voor ouderen en stelt zich ten doel de belangen vanalle ouderen op het gebied van het welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen.
Verder streeft de afdeling ernaar de gelijkwaardigheid van de ouderen aan de overige leden van de samenleving gestalte te geven en te streven naar een optimaal welzijn voor ouderen”.

Op basis van deze doelstelling heeft de afdeling haar werk altijd vorm gegeven.
Er werden sociale activiteiten georganiseerd zoals reisjes en vakanties, er werden financiële voordelen zoals kortingen gerealiseerd, de belangen van de leden werden behartigd en leden werden op verschillende manieren ondersteund zoals bij het invullen van de belastingpapieren.
In de loop der jaren waren sommige activiteiten meer succesvol dan andere.

Bij het bestuur, waarvan een aantal nog pas heel kort in functie zijn, ontstond de behoefte om voor de toekomst wat orde in te scheppen.
Door deze nieuwe blik op (deels oude) initiatieven zou daarmee een beeld ontstaan wat voor de komende jaren de prioriteiten zouden kunnen zijn.
Vanzelfsprekend houden we de successen in ere.

De problemen zoals in het vorige artikeltje geschetst moeten we echter ook in het gezicht zien: ledenverlies en moeilijk te vervullen vrijwilligersfuncties  zullen onder ogen moeten worden gezien. Daarnaast zien we de veranderingen in de maatschappij waarbij te denken is aan internetgebruik, veiligheid, veranderingen in de zorg en de decentralisatie van overheidsbeleid inzake zorg en welzijn. Belangenbehartiging is niet allen nodig op het niveau van de centrale overheid (b.v. inkomen en pensioenen) maar vooral ook op het stedelijk Amersfoortse
(en Nijkerkse) niveau (zorg, woningbouw, welzijn). Kortom werk genoeg. Via een werkplan willen we daarover meer zicht krijgen zodat we de voor de toekomst goede keuzes kunnen maken.

Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud