Ledenvergadering PCOB - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws
van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Uitnodiging voor de PCOB ledenvergadering
Donderdag 21 april, aanvang 14.30 tot uiterlijk 16.30 uur.

Plaats: Kerkelijk Centrum “De Brug” Schuilenburgerweg te Amersfoort.
We zullen in deze vergadering suggesties (zie *) met u bespreken over
de toekomst van onze afdeling.
In deze bijeenkomst zullen ook de financiën aan de orde komen.

Zo, na corona willen we elkaar ook eens in een ongedwongen sfeer
ontmoeten. Daar hoort aan het einde van deze ledenvergadering een
drankje en een hapje bij.
In verband met de catering verzoeken wij u om u op te geven
voor 13 april 2022,
tel. nr.: 06 21638452 of mail: jacobus.vanderlee@gmail.com

Overweging: Als PCOB bestuurslid heb je de verantwoordelijkheid (incl.
financiën) zolang je bestuurslid bent.
Koen heeft de maximum duur (2 x 4 jaar) van bestuurslidmaatschap
meer dan ruim “overtreden”.
Henk heeft de periode van acht ook gepasseerd.
Jan zit in de 2e termijn.
Koen en Henk zijn aftredend en dus niet herkiesbaar.

Bij onvoldoende bestuursleden is er in principe geen organisatie meer.
Dus geen afdeling. In samenspraak met Edward Niessen (regioconsulent
KBO-PCOB) moeten we met deze situatie komen tot ophefen afdeling.
Ophefen van de afdeling kan alleen het landelijk bestuur.
Financiën vallen dan automatisch terug op landelijke PCOB.

Zijn er oplossingen met één bestuurslid?
We hebben een tweetal suggesties (nader onderzoek nodig):
* A. Voor max twee jaar een convenant sluiten met KBO Amersfoort.
In deze periode zoeken naar eenwording met als doel één rechtspersoon
als ouderenorganisatie Amersfoort. Financiën PCOB gaan naar de nieuwe
organisatie. Tot de nieuwe organisatie een feit is, blijft één bestuurslid (Jan)
in functie wel met alle (financiële) verantwoordelijkheid. De andere twee
(Henk en Koen) treden af als bestuurslid en worden medewerker bestuur.
Als we landelijk van de PCOB toestemming krijgen voor zo’n convenant, dan
heeft dat onze voorkeur.

* B. Bij geen toestemming hebben we de volgende keuzes.
  1. Onze afdeling wordt een slapende afdeling tijdelijk met één bestuurslid en twee medewerkers.
  2. Leden krijgen de volgende persoonlijke keuze: Opzeggen lidmaatschap PCOB en lid worden van de KBO Amersfoort.
  3. Lid worden van PCOB-afdeling in de omgeving Leusden, Woudenberg, Soest etc.
  4. Rechtstreeks lid worden van de landelijke PCOB.

Leden die niet reageren worden automatisch rechtstreeks landelijk lid.
Nadat de keuzes 1, 2, 3 of 4, zijn verwerkt deelt “Bestuur” PCOB Amersfoort
het landelijk PCOB-bestuur mede dat zij geen leden en geen bestuur meer
heeft.
Besluitvorming dient plaats te vinden overeenkomstig de statuten/regels
van de PCOB.
Het programma voor deze middag wordt gemaild naar hen die zich hebben
opgegeven, of toegezonden per post.

We hopen u te ontmoeten op donderdag 21 april.
Het bestuur, Henk, Jan en Koen.


Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud