Van de besturen van KBO en PCOB - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Van het bestuur > Algemeen
Van de besturen van KBO en PCOB

Het overleg tussen beide besturen en de consulenten van PCOB heeft geleid tot de volgende conclusie:
Er is op dit moment geen juridische mogelijkheid om in Amersfoort één rechtspersoon (vereniging/stichting) op te richten.
Eerst moet de landelijke situatie op/na 1 januari 2023 worden afgewacht.  Besloten is daarom -vooralsnog- de bestaande samenwerking te formaliseren. Daarvoor volstaat een eenvoudig convenant tussen KBO Amersfoort-Nijkerk en PCOB Afdeling Amersfoort. Dit convenant is van toepassing, tot bekend is wat er in het verlengde van het landelijk resultaat mogelijk is. Het convenant wordt na ondertekening van kracht. Halverwege 2023 vindt een evaluatie plaats zodat in overleg met de leden van beide verenigingen beslist kan worden over een mogelijke fusie (oprichting van een rechtspersoon de nieuwe vereniging i.c. stichting) dan wel andere opties zoals opheffing van de afdeling.
Dit is het resultaat van het door de leden van PCOB gevraagde nader onderzoek naar verdere samenwerking met KBO. Aangezien het een formalisering van de bestaande samenwerking betreft wordt u daarover geïnformeerd en wordt daar geen ledenvergadering over belegd. Het hoofdbestuur PCOB hoeft hier niet op directe wijze hierbij betrokken te worden; ook is er geen notariële akte nodig. Als er sprake is van een definitieve situatie moeten de leden van beide verenigingen (zoals hiervoor vermeld) gelegenheid hebben hierover te beslissen. Onderstaand treft u het convenant aan:

Samenwerkingsovereenkomst KBO Amersfoort/Nijkerk en PCOB afdeling Amersfoort
De ondergetekenden:
1. Het KBO-bestuur Amersfoort/Nijkerk, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn voorzitter en penningmeester;
2. Het bestuur van PCOB afdeling Amersfoort, vertegenwoordigd door Jan Jacobus van der Lee,
Overwegingen
Gelet op de teruggang in het aantal leden en de geringe animo bij de leden voor een bestuursfunctie bij de PCOB afdeling Amersfoort is een oplossing gezocht via samenwerking met KBO Amersfoort/Nijkerk op basis van deze overeenkomst. Dit omdat een fusie vooralsnog niet mogelijk is, gelet op de bestuurlijke verhoudingen tussen de landelijke organisaties voor KBO en PCOB.
De bestuurlijke organisatie zoals vormgegeven in statuten en huishoudelijk reglement van beide participerende organisaties blijft uitgangspunt in de samenwerking.

Doel
Tegemoet komen aan de wensen van beide groepen leden wat betreft activiteiten. De activiteiten zullen in beginsel samen worden georganiseerd. Echter desgewenst kunnen ook aparte activiteiten plaatsvinden.

Artikel 1
De besturen van de KBO Amersfoort/Nijkerk en PCBO Amersfoort verklaren het volgende:
1. De samenwerking heeft als missie het bevorderen van een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en omzien naar elkaar.
2. Het doel van de samenwerking is het creëren van meerwaarde voor beide verenigingen op lokaal niveau door middel van gezamenlijke activiteiten op het gebied van:
a. het verbeteren van de externe communicatie en het imago van de beide seniorenorganisaties;
b. het interesseren en engageren van met name jongere senioren; c. het organiseren van tijdelijke of meer bestendige netwerken van senioren met bepaalde competenties. Die netwerken staan ten dienste van de doelstelling van deze samenwerkingsovereenkomst;
d. het in de samenleving opkomen voor de positie van de senioren en het betrekken van de samenleving bij het wegnemen van belemmeringen en achterstanden ten aanzien van de positie en het welzijn van senioren;
e. het organiseren van sociale, sociaal-culturele, educatieve en voorlichtende activiteiten;
f. het bevorderen van de participatie van senioren in de samenleving. g. het uitvoeren van die activiteiten, welke hier niet genoemd zijn, maar wel bijdragen aan het welbevinden van de senioren.
h. het blijven uitgeven en verspreiden van een gezamenlijk informatieblad

Duur
Artikel 2
1. Deze samenwerking gaat in op het moment van ondertekening van het convenant en eindigt als één- of beide plaatselijke partijen concluderen, dat de samenwerking niet langer vruchtbaar is. Evaluatie vindt halverwege 2023 plaats.
Als de landelijke verhoudingen tussen KBO en PCOB zo veranderen dat een plaatselijke fusie mogelijk wordt, zal een voorstel voor fusie aan de worden voorgelegd aan de leden van beide verenigingen.  
2. Deze overeenkomst kan slechts gewijzigd worden met instemming van beide partijen.

Bestuursverantwoordelijkheid
Artikel 3
1. de bestuursleden van de KBO Amersfoort/Nijkerk en de bestuursleden van de PCOB Amersfoort zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. 2. Zij kunnen desgewenst gezamenlijke werkgroepen en commissies instellen.

Financiën en ledenadministratie
Artikel 4
1. Zowel KBO Amersfoort/Nijkerk als de afdeling PCOB Amersfoort houden een aparte leden- en financiële administratie, aparte bankrekeningen en aparte reserves. Uitgaven en kosten van gezamenlijke activiteiten/acties, worden verrekend naar rato van het aantal leden van de organisaties.

Activiteiten
Artikel 5
De gezamenlijke besturen stellen zo mogelijk voor de komende twee jaren vast welke activiteiten binnen het samenwerkingsverband zullen worden uitgevoerd.

Geschillen
Artikel 6
Partijen zullen met elkaar in overleg treden om geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met enige bepaling uit deze overeenkomst, in der minne op te lossen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt :
Amersfoort   datum:
Namens het bestuur van de KBO Amersfoort/Nijkerk,
………………………….. ……………………………………..
M.A. van Hees, voorzitter en M.F. Palte, penningmeester

Namens het bestuur van de afdeling PCOB Amersfoort
…………………,
J.J. van der Lee

Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud