Van de bestuurstafel - februari 2024 - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Van het bestuur > PCOB Amersfoort

                    

Februari 2024
Van de penningmeester PCOB

Helaas is bij de automatische incasso van de contributies die rond 1 februari jl.
heeft plaats gevonden iets mis gegaan.
In plaats van de afgesproken € 32,00 werd € 32,50 afgeschreven.
In 2025 zal dit worden gecorrigeerd en zal een korting van € 0,50 worden toegepast
op de automatische afschrijvingen van de contributie van dat jaar.
Met excuses van de penningmeester Martin Palte.

Van de tafel van
de penningmeester PCOB
Bij het januarinummer van NIEUWS&INFO was een brief met een bijlage ingevouwen die gericht was aan de PCOB-leden die (nog) geen
machtiging tot automatische afschrijving van hun contributie.
In de brief werd gevraagd de contributie van 2023 voor 1 maart a.s. over te maken en via het bijgevoegde formulier toestemming te geven tot automatische afschrijving van de contributie.
Voor degenen die de contributie PCOB nog niet hebben betaald het verzoek
dit alsnog te doen:
€ 32,00 voor een individueel lid; € 53,50 voor een echtpaar op bankrekening NL83 INGB 0003 7617 38 t.n.v. PCOB-afdeling Amersfoort. onder vermelding van: contributie 2024, uw postcode en huisnummer.

Ook zou het erg op prijs gesteld worden als nog meer leden toestemming tot automatische afschrijving zouden geven.
Niet alleen scheelt het veel werk maar u hoeft zich ook geen zorgen meer te maken of de contributie (op tijd) betaald is. Een formulier is op te vragen bij Jan van der Lee of bij ondergetekende.
Martin Palte, penningmeester

Van de PCOB bestuurstafel
Terugkijkend naar het jaar 2023 moeten we constateren dat er reden is voor zorg, gelet op het teruglopend aantal leden. Dat is het afgelopen jaar verminderd met circa 35 tot circa 220. We hebben de tering naar de nering gezet met als gevolg dat het aantal activiteiten voor de eigen PCOB leden tot een minimum is beperkt, namelijk een ledenvergadering en een Adventsmiddag.
Wat betreft de landelijke organisatie is de KBO uit de samenwerking met de PCOB gestapt. Dit was helaas onvermijdelijk gezien de ontwikkelingen binnen de KBO.
Dit heeft geleid tot een fusie tussen PCOB en de ANBO. Die fusie is vanaf 1 januari 2024 een feit. Het hoofdkantoor gaat verhuizen naar Woerden naar het huidige gebouw van de ANBO. Zoals eerder gemeld, gaat de afdracht aan het landelijk bureau van de PCOB/ANBO omhoog.
We betreuren deze ontwikkeling, maar blijven ons inzetten voor onze leden.
Die zijn gediend met de voortzetting van onze goede samenwerking met de KBO Amersfoort/Nijkerk.

Er zijn natuurlijk andere keuzes mogelijk:
1.
Bij het opheffen van de afdeling Amersfoort worden leden automatisch lid van de landelijke organisatie en blijven ze het magazine ontvangen maar geen NIEUWS&INFO en  de mogelijkheid om met de KBO activiteiten mee te doen vervalt; tenzij ze kiezen voor 2;

2.
Leden kiezen -na de opheffing- actief om zich aan te sluiten bij een andere PCOB-afdeling (bijv. Leusden, Hoevelaken of Soest); tenzij ze kiezen voor 3;

3.
Leden kiezen -na de opheing- voor aansluiting bij KBO; contributie is lager, aantal magazines wordt 11 i.p.v. 8 voor deelname aan activiteiten hoeft niet te worden gereisd.

In onze algemene ledenvergadering zullen we graag met u van gedachten wisselen over de merites van de keuzes.

Wat betreft het Magazine gaat -als gevolg van genoemde landelijke ontwikkelingen- het aantal nummers in een jaar terug naar acht nl. 31/1, 12/3, 23/4, 4/6, 23/7, 3/9, 22/10 en 3/12. NIEUWS&INFO blijft 10 keer per jaar verschijnen aan het eind van de maand behalve in juli en december.
Om de bezorgers niet extra te belasten zal er af en toe iets geschoven worden met de bezorgdata. Zo zal bijvoorbeeld het Magazine van 12/3 pas eind maart tegelijk met de NIEUWS&INFO worden bezorgd.

De PCOB jaarvergadering is op donderdag 28 maart
van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur in de Brug, Schuilenburgerweg 2

De agenda en de financiële stukken krijgt u bij aanvang van de vergadering
en zijn hier in te zien U bent van harte welkom!
Namens het bestuur: Jan van der Lee

Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud